Obniżenie ciśnienia krwi u osób z ryzykiem pośrednim bez choroby sercowo-naczyniowej

Leczenie hipotensyjne zmniejsza ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych u osób wysokiego ryzyka oraz u osób ze skurczowym ciśnieniem tętniczym o wartości 160 mm Hg lub więcej, ale nie jest jasne, czy jego rola u osób o pośrednim ryzyku i przy niższym ciśnieniu krwi jest niejasna. Metody
W jednym porównaniu z próbą czynnikową 2 na 2 losowo przydzielono 12705 uczestników z grupy pośredniego ryzyka, którzy nie mieli choroby sercowo-naczyniowej, aby otrzymywać kandesartan w dawce 16 mg na dobę plus hydrochlorotiazyd w dawce 12,5 mg na dobę lub placebo. Pierwszym wynikiem leczenia było zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego lub udaru niezakończonego zgonem; drugorzędowy wynik końcowy obejmował dodatkowo resuscytowane zatrzymanie krążenia, niewydolność serca i rewaskularyzację. Mediana okresu obserwacji wyniosła 5,6 lat.
Wyniki
Średnie ciśnienie krwi uczestników w punkcie wyjściowym wyniosło 138,1 / 81,9 mm Hg; spadek ciśnienia tętniczego był o 6,0 / 3,0 mm Hg większy w grupie leczonej aktywnie niż w grupie placebo. Pierwszy wynik leczenia pierwotnego wystąpił u 260 uczestników (4,1%) w grupie leczonej aktywnie i u 279 (4,4%) w grupie placebo (współczynnik ryzyka 0,93, przedział ufności 95% [CI], 0,79 do 1,10, p = 0,40 ); drugi wynik leczenia pierwotnego wystąpił u 312 uczestników (4,9%) i 328 uczestników (5,2%), odpowiednio (współczynnik ryzyka, 0,95, 95% CI, 0,81 do 1,11, P = 0,51). W jednej z trzech wcześniej określonych podgrup hipotezy uczestnicy podgrupy w górnej jednej trzeciej skurczowego ciśnienia krwi (> 143,5 mm Hg), którzy byli w grupie leczonej aktywnie, mieli znacznie niższe odsetki wyników pierwszej i drugiej kopii krwi niż w grupie placebo; efekty były neutralne w środkowej i dolnej trzeciej (P = 0,02 i P = 0,009, odpowiednio dla trendu w dwóch wynikach).
Wnioski
Leczenie kandesartanem w dawce 16 mg na dobę oraz hydrochlorotiazyd w dawce 12,5 mg na dobę nie wiązało się z mniejszą częstością poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych niż placebo wśród osób o pośrednim ryzyku, u których nie występowała choroba sercowo-naczyniowa. (Finansowane przez Canadian Institutes of Health Research i AstraZeneca; ClinicalTrials.gov number, NCT00468923.)
Wprowadzenie
Wysokie ciśnienie krwi jest wiodącym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia na świecie1 i dotyka ponad mld dorosłych na całym świecie.2 Badania obserwacyjne z udziałem osób bez chorób sercowo-naczyniowych wykazują stopniowy wzrost ryzyka przy skurczowym ciśnieniu krwi powyżej 115 mm Hg.3. zasugerował, że obniżenie ciśnienia krwi na dowolnym poziomie powyżej tej wartości zmniejszy ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych4. Udowodniono wyraźnie, że terapia hipotensyjna zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych u osób z chorobą naczyniową lub nerek, cukrzycą lub nadciśnieniem tętniczym z uszkodzeniem narządu lub, w przypadku braku tych warunków, wśród osób ze skurczowym ciśnieniem krwi 160 mm Hg lub więcej.5-8 Jednak rola terapii u osób z pośrednim ryzykiem (definiowanym jako roczne ryzyko poważnych incydentów sercowo-naczyniowych około %), którzy nie mają choroby naczyniowej i mają skurczowe ciśnienie krwi poniżej 160 mm Hg (którzy reprezentują większość osób w średnim wieku i osób) pozostaje mniej jasne
[hasła pokrewne: nfz bydgoszcz skierowania, yesdzik allegro, fizjoterapia po endoprotezoplastyce stawu biodrowego pdf ]

Powiązane tematy z artykułem: fizjoterapia po endoprotezoplastyce stawu biodrowego pdf nfz bydgoszcz skierowania yesdzik allegro