Obniżenie ciśnienia krwi u osób z ryzykiem pośrednim bez choroby sercowo-naczyniowej cd

Rekrutujący lekarze zostali poinformowani o lokalnych wytycznych dotyczących zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym (w tym wytycznych dotyczących leczenia nadciśnienia i dyslipidemii) i wykorzystali lokalne standardy jako dodatkowy przewodnik dla określenia kwalifikowalności do prowadzenia badań, na podstawie zasady nieoznaczoności. Procedury próbne
Uprawnieni uczestnicy weszli w fazę rozruchu z pojedynczą ślepą próbą, podczas której otrzymali zarówno aktywne terapie (obniżanie ciśnienia krwi, jak i obniżanie poziomu cholesterolu) przez 4 tygodnie. Stężenie kreatyniny, potasu, kinazy kreatynowej i aminotransferazy alaninowej (lub aminotransferazy alaninowej) w surowicy mierzono po 3 tygodniach. Uczestnicy, którzy stosowali się do schematu leczenia (przyjmującego .80% tabletek) i którzy nie mieli niedopuszczalnego poziomu zdarzeń niepożądanych, zostali poddani randomizacji z zastosowaniem centralnej, ukrytej procedury randomizacji, stratyfikowanej zgodnie z ośrodkiem. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do codziennego podawania kombinacji kandesartanu w stałej dawce w dawce 16 mg i hydrochlorotiazydu w dawce 12,5 mg lub placebo; uczestnicy byli również losowo przydzielani do otrzymywania rozuwastatyny w dawce 10 mg lub placebo.
Wszyscy uczestnicy otrzymali zindywidualizowane porady dotyczące stylu życia zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami. Wizyty kontrolne miały miejsce po 6 tygodniach i 6 miesiącach po randomizacji, a następnie co 6 miesięcy. Podczas każdej wizyty oceniano przestrzeganie reżimu (mierzonego liczbą pigułek), bezpieczeństwo i wyniki badań. Ciśnienie krwi mierzono podczas każdej wizyty w pierwszym roku, a następnie corocznie (średnia z dwóch pomiarów po 5 minutach spokojnego odpoczynku) przy użyciu standardowego protokołu (patrz Dodatek dodatkowy) i zautomatyzowanego systemu pomiarowego (model Omron HEM). 711DLXCAN). Próbki krwi na czczo pobierano w punkcie wyjściowym od wszystkich uczestników i podczas obserwacji od 10 do 20% uczestników (z reprezentacją w podgrupach geograficznych i rasowych i etnicznych), a próbki wysyłano do centralnego przechowywania i analizowano poziomy lipidów i dodatkowe znaczniki (patrz Dodatek dodatkowy).
Wyniki testów
Obydwa wcześniej określone wyniki skuteczności w stosunku do szczepionki stanowiły zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego lub udaru niezakończonego zgonem, a także kompartment tych zdarzeń, a także reanimowane zatrzymanie krążenia, niewydolność serca lub rewaskularyzacja. Wystąpiły dwa drugorzędne wyniki: zespół zdarzeń obejmujący drugi wynik w postaci krwi płodu i dławicę z objawami niedokrwienia oraz w celu porównania obniżenia ciśnienia krwi, śmiertelnego lub niekrytycznego udaru mózgu. Wyniki wtórne zostały zmodyfikowane z pierwotnego protokołu próbnego i zostały formalnie przyjęte przez komitet sterujący bez zmiany protokołu 15 lipca 2015 r., Przed ujawnieniem w dniu 3 listopada 2015 r.
Dodatkowymi wcześniej określonymi wynikami były: całkowita śmiertelność, składniki drugorzędowych i wtórnych wyników leczenia (udar mózgu był składnikiem wyników leczenia, a także wyraźny drugorzędny wynik dla porównania obniżenia ciśnienia krwi), cukrzyca o nowym początku, funkcja poznawcza (u uczestników .70 lat) i zaburzenia erekcji u mężczyzn
[więcej w: szpital biała podlaska oddziały, gojnik cena, yesdzik allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: gojnik cena szpital biała podlaska oddziały yesdzik allegro