Obniżenie ciśnienia krwi u osób z ryzykiem pośrednim bez choroby sercowo-naczyniowej ad

Oceniliśmy to pytanie w badaniu Heart Precomes Prevention Evaluation (HOPE) -3. Metody
Wersja próbna
Przeprowadziliśmy podwójnie ślepe, randomizowane, kontrolowane placebo badanie w 228 ośrodkach w 21 krajach, stosując model czynnikowy 2 na 2. W badaniu oceniano terapię obniżającą ciśnienie krwi za pomocą ustalonej dawki kombinacji blokera receptora angiotensyny (ARB) i diuretyku tiazydowego, terapii obniżającej poziom cholesterolu ze statyną oraz kombinacji obu interwencji u osób z pośrednim ryzykiem sercowo-naczyniowym ( Tabela S1 w Dodatku uzupełniającym, dostępna wraz z pełnym tekstem tego artykułu) .9 Wyniki analizy obniżania stężenia cholesterolu i analizy połączenia obniżania ciśnienia krwi i obniżania stężenia cholesterolu są podane w towarzyszących artykułach w czasopiśmie Journal. 10,11
Proces został zaprojektowany przez międzynarodowy komitet sterujący badaczy akademickich i sponsorowany przez AstraZeneca i Canadian Institutes of Health Research. AstraZeneca dostarczyła próbny lek, był jednym członkiem do głosowania w 24-osobowym komitecie sterującym i nie miał innej roli w procesie. Population Health Research Institute, McMaster University, Kanada, koordynował gromadzenie i monitorowanie danych oraz przeprowadzał wszystkie analizy statystyczne niezależne od sponsorów. W każdym ośrodku uzyskano aprobatę etyczną, a wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę. Komisja rozstrzygania wydarzeń, której członkowie nie byli świadomi zadań w ramach grupy próbnej, dokonała przeglądu pierwotnych i wtórnych zdarzeń końcowych oraz zgonów. Niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo dokonała przeglądu zgromadzonych danych. Autorzy zapewniają rękojmię za dokładność i kompletność danych i wszystkich analiz, a także za wierność tego raportu w protokole próbnym (dostępnym na stronie). Pierwszy autor opracował manuskrypt, a wszyscy autorzy podjęli decyzję, za zgodą komitetu sterującego, na przesłanie rękopisu do publikacji.
Populacja próbna
W badaniu wzięli udział mężczyźni w wieku 55 lat i starsi oraz kobiety w wieku 65 lat i starsze, u których wystąpił co najmniej jeden z następujących czynników ryzyka sercowo-naczyniowego: podwyższony stosunek talii do bioder, historia niskiego stężenia cholesterolu związanego z lipoproteinami o dużej gęstości, prąd lub niedawne stosowanie tytoniu, dysglikemia, wywiad rodzinny w przedwczesnej chorobie wieńcowej i łagodna dysfunkcja nerek; szczegółowe informacje na temat kryteriów kwalifikowalności znajdują się w tabeli S2 w dodatkowym dodatku. Uwzględniliśmy również kobiety w wieku 60 lat lub starsze, które miały co najmniej dwa takie czynniki ryzyka.9 Wykluczono osoby ze stwierdzoną chorobą sercowo-naczyniową, wyraźnymi wskazaniami lub przeciwwskazaniami do leków próbnych lub inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE), umiarkowanymi lub zaawansowanymi niewydolność nerek lub objawowe niedociśnienie.
Stężenie lipidów, glukozy i kreatyniny na czczo oraz ciśnienie krwi mierzono przed rejestracją. Jednak uczestnicy nie zostali wybrani na podstawie wywiadu nadciśnienia ani hiperlipidemii, a badanie nie wymagało ścisłego pomiaru ciśnienia tętniczego lub stężenia lipidów w celu wejścia na rynek. Osoby z nadciśnieniem w wywiadzie mogą być zarejestrowane, jeśli ciśnienie krwi było odpowiednio kontrolowane (w ocenie lekarza rekrutującego) za pomocą stylu życia lub leków innych niż ARB, inhibitor ACE lub tiazydy
[przypisy: gojnik cena, kazam 5 allegro forum, kazam 5 allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: asumin forum gojnik cena kazam 5 allegro