Obniżenie ciśnienia krwi u osób z ryzykiem pośrednim bez choroby sercowo-naczyniowej ad 6

Różnica w ciśnieniu krwi odnosi się do średniej różnicy skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi pomiędzy dwiema grupami w trakcie badania, z aktywnością grupa terapeutyczna mająca niższe wartości średnie. Pierwszy wynik leczenia (panel A) był połączeniem zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego i udaru niezakończonego zgonem; Drugi wynik leczenia (panel B) był połączeniem tych zdarzeń, a także reanimowanego zatrzymania krążenia, niewydolności serca lub rewaskularyzacji. Pominięto skurczowe ciśnienie krwi na początku badania u dwóch uczestników grupy placebo. Wielkość każdego kwadratu jest proporcjonalna do liczby zdarzeń.
W jednej z trzech wcześniej określonych podgrup hipotezy wystąpiły istotne różnice w analizie podgrupowej według trzeciej części wyjściowego skurczowego ciśnienia krwi w dwóch wynikach leczenia i pierwszym drugorzędowym wyniku (P = 0,02 dla tendencji do pierwszego wyniku w skali szparkowej, P = 0,009 dla trendu dla drugiego wyniku coprimary i P = 0,005 dla trendu dla pierwszego drugorzędnego wyniku), ale nie dla drugiego drugorzędnego wyniku udaru (P = 0,22 dla trendu) (Figura 3, i Fig. S11 w Dodatkowym Dodatku ). Uczestnicy w podgrupie dla górnej jednej trzeciej skurczowego ciśnienia krwi (> 143,5 mm Hg; średnia, 154,1 . 8,9 mm Hg), którzy byli w grupie leczonej aktywnie, mieli nominalnie istotnie niższe odsetki niż w grupie placebo w odniesieniu do pierwszego wynik coprimary (współczynnik ryzyka, 0,73; 95% CI, 0,56 do 0,94), drugi wynik coprimary (współczynnik ryzyka, 0,76; 95% CI, 0,60 do 0,96), a pierwszy wynik drugorzędny (współczynnik ryzyka, 0,72; 95% CI 0,57 do 0,90). Nie stwierdzono istotnych interakcji między innymi wcześniej określonymi podgrupami, w tym tymi trzeciorzędowymi ryzyka podstawowego, stężeniem cholesterolu LDL lub rozkurczowym ciśnieniem krwi (ryc. S12 i S13 w dodatkowym dodatku).
Bezpieczeństwo
Nie było różnic między grupami leczonymi aktywnie a grupą placebo pod względem częstości występowania nowotworów, hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych, hospitalizacji z przyczyn pozasercowych lub zgonu z przyczyn nieobciążeniowych (tabele S6, S7 i S8 w Dodatku uzupełniającym). Trwałe przerwanie schematu próbnego wystąpiło u 1552 uczestników (24,4%) w grupie leczonej aktywnie iw 1598 (25,2%) w grupie placebo (p = 0,33) i było częstsze w grupie z aktywną terapią niż w grupie placebo. z powodu objawowego niedociśnienia, zawrotów głowy lub zawrotów głowy (217 uczestników [3,4%] vs. 130 [2,0%], P <0,001), ale nie z powodu omdleń (7 [0,1%] vs. 4 [0,1%], P = 0,55) lub dysfunkcja nerek lub nieprawidłowości w poziomie potasu w surowicy (32 [0,5%] vs. 20 [0,3%], P = 0,13) (tabela S9 w dodatkowym dodatku). Wyniki tymczasowego przerwania trybu badania były podobne do tych dla stałego przerwania leczenia (tabela S10 w dodatkowym dodatku). Nie było również znaczących różnic w częstości występowania poważnych niespodziewanych działań niepożądanych (Tabela S11 w Dodatku uzupełniającym).
Dyskusja
W badaniu HOPE-3 leczenie kandesartanem w dawce 16 mg na dobę i hydrochlorotiazydem w dawce 12,5 mg na dobę w okresie 5,6 roku obniżyło ciśnienie krwi o 6,0 / 3,0 mm Hg od wartości początkowej, ale nie spowodowało znacznie mniejsze ryzyko wystąpienia poważnych incydentów sercowo-naczyniowych w populacji o pośrednim ryzyku bez choroby sercowo-naczyniowej oraz z bardzo niskimi odsetkami cukrzycy (5,8%) i łagodną niewydolnością nerek (w porównaniu z placebo) (2,8%)
[podobne: stomatologia chorzów, oseltamiwir, nfz bydgoszcz skierowania ]

Powiązane tematy z artykułem: nfz bydgoszcz skierowania oseltamiwir stomatologia chorzów