Czynnik neurotropowy pochodzenia mózgowego i otyłość w zespole WAGR cd

Badanie zostało zatwierdzone przez instytucyjną komisję przeglądową Narodowego Instytutu Zdrowia Dziecka i Rozwoju Człowieka. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od dorosłych, którzy byli kompetentni do wyrażenia zgody oraz od rodziców lub prawnych opiekunów dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami funkcji poznawczych. Zgodę uzyskano od pacjentów, którzy nie byli w stanie wyrazić zgody. Pacjentów zaklasyfikowano jako mających zespół WAGR i kwalifikujących się do udziału w badaniu, jeśli mieli kariotypy z delecjami 11p13 lub fluorescencyjne analizy hybrydyzacji in situ pokazujące delecję WT1 i PAX6 lub jeśli mieli kliniczną historię anirydii i anomalii układu moczowo-płciowego, guz Wilmsa. , lub oba. Pacjenci byli wykluczani, jeśli mieli poważne chroniczne schorzenia w dzieciństwie, które wpływały na bilans energetyczny, taki jak sinicowa wrodzona choroba serca lub fizyczna przeszkoda wpływająca na spożycie doustne. Wzrost i wagę probantów z zespołem WAGR i ich rodziców mierzono w trzech powtórzeniach. Poprzednie dane antropometryczne dla probantów uzyskano również poprzez przegląd dokumentacji medycznej zebranej przez pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej i podspecjalizatorów. Aby ocenić hiperfagię, rodzice wypełnili zatwierdzony kwestionariusz dotyczący hiperagresji opracowany do badań nad zespołem Pradera-Williego.29 Ponieważ opisy przypadków18,19 i badania na zwierzętach30 sugerują, że BDNF może również odgrywać rolę w modulowaniu odczuwania bólu, ocenialiśmy percepcję bólu za pomocą kwestionariusza31 wypełniane przez rodziców pacjentów. Kwestionariusz ten oceniał reakcje behawioralne na typowo bolesne bodźce (szczegółowe informacje znajdują się w Dodatku Dodatku Uzupełniającego, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). Próbki krwi żylnej pobierano od probantów i ich rodziców do analizy genetycznej i pomiaru stężeń BDNF w surowicy (BDNF Emax Immuno Assay System, Promega) (szczegóły patrz Dodatek 2 w Dodatku Uzupełniającym). Zanotowano również liczbę płytek krwi, aby stężenie BDNF w surowicy można było skorygować o liczbę płytek krwi, ponieważ BDNF jest przechowywany w płytkach krwi. 32 Dane zbierano od czerwca 2006 r. Do września 2007 r.
Mapowanie usuwania
Zakres delecji u każdego pacjenta określono za pomocą porównawczej hybrydyzacji genomowej, jak opisano w dodatku 3 w dodatkowym dodatku. Zaprojektowaliśmy na zamówienie platformę mikromacierzy (Agilent Technologies) zawierającą 57 925 sond dla chromosomu 11p rozmieszczonych w odstępach w przybliżeniu 400 pz (z wyłączeniem regionów powtórzeń); 121 sond zlokalizowano w obrębie BDNF. Porównawczą hybrydyzację genomową wyznakowanego probanda i referencyjnego DNA przeprowadzono zgodnie ze standardowym protokołem Agilent (wersja 4). W przypadku DNA uzyskanego od probantów i ich rodziców zastosowano analizę polimorfizmu długości mikrosateli w celu potwierdzenia zakresu każdego usunięcia (szczegółowe informacje znajdują się w dodatku 4 w dodatkowym dodatku). W przypadku pacjentów z delecjami wykrytymi w obrębie 250 kb BDNF przeprowadziliśmy amplifikację reakcji łańcuchowej polimerazy i sekwencjonowanie regionu zawierającego miejsce splotu delecyjnego (szczegóły w Dodatku 5 Dodatku Uzupełniającego).
Analiza statystyczna
Pacjenci z delecjami obejmującymi całość lub część genu BDNF zostali zaklasyfikowani jako posiadający heterozygotyczne delecje BDNF; pacjenci z obydwoma genami BDNF nietknięci zostali skategoryzowani jako pozbawieni delecji BDNF
[podobne: września dyżury aptek, kazam 5 allegro forum, kazam 5 allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: asumin forum kazam 5 allegro września dyżury aptek